OMIKRON KFT.
2000 SZENTENDRE HAMVAS BÉLA U. 6.
HUNGARY
omi2000@hu.inter.net

Phone - Fax:
36 26 312-745
36 26 302 374

 

ANDROLÓGIA - Funkcionális diagnosztikai eszközei

 

Sperma Minőség Analízis

SPERMA MINŐSÉGVIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉK

"... Összességében a rendkívül  rövid vizsgálati idotartam  ( a gép mérési idejével együtt két
percen belüli teljes leolvashatóság ) a morfológiai és motilitási paraméterek nagy biztonságú
,korrekt mérése és végul a leglényegesebb új paraméter , a felhasználható funkcionálisan ép
spermiumszám  megadása miatt a szisztémát andrológiai  centrumokban , szakrendeléseken
és magánrendeléseken is jól alkalmazhatónak tartjuk.
Objektív vizsgáló módszer kialakítása országszerte kívánatos lenne ..."

(Magyar Andrológia 97/3/112. old., Előzetes közlemény, Prof.Dr. Papp György,  Dr. Kopa Zsolt Levelezési cím: SOTE Urológiai Klinika, Andrológiai Centrum, Prof.Dr. Papp György,1082 Bp.,Üllöi út 78/B.)


 

SQA IIB típus

Jellemzői:
       - egyszerű kezelés
       - gyors mérés
       - megfelelo pontosság
       - öntesztelo rendszer
Méri, és számolja a következo paramétereket:
       - TFSC - Összes Funkcionális Sperma Koncentráció
       - TSC - Teljes Sperma Koncentráció
       - Motilitás %
       - Normal Morfológia %
       - SMI - Sperma Motilitás Index

KAÁLI Intézet, Budapest

SQAIIC 

SQAV VISUAL

 

Képviselet:

MES (Israel) www.mes-ltd.com
Timm Medical  www.timmmedical.com

Linkgyűjtemény:

Szakmai fórum:

DR. PAPP GYÖRGY, DR. KOPA ZSOLT: Vizsgálataink automata spermium analizátorral

KEY WORDS

Automatic sperm analysis, total functional sperm count

SUMMARY

Authors shows their first hungarian experiences in the diagnostic procedure of normozoospermic, oligozoospermic, maximal oligozoospermic, necrosoospermic male pateints and of those whoom ejaculate showed an elevated

The SQA II. analytic system is suitable in a significant number of andrological patients for the routine and surveying examinations.

Using this system the examination of a more informative parameter is available, so authors suggest the introduction of this technique for andrological centers, specialists and the privat praxis.

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők automata spermium analizátorral előzetes hazai vizsgálatokat végeztek normozoospermiás, oligozooospermiás, oligozoospermia maximális kategóriába tartozó, valamint necrozoospermiás és fokozott ejaculatum viscositást mutató betegeknél.

Az SQA II. analizáló rendszert az andrológiai betegek nagy csoportjánál rutin és áttekintő vizsgálatokra alkalmasnak tartják és mivel segítségével egy, az eddieknél informatívabb paraméter kialakítása vált lehetővé, bevezetését andrológiai centrumoknak, szakrendelőknek és magánrendelőknek is ajánlják.

 

BEVEZETÉS

Az andrológia régi törekvése a spermavizsgálat objektiválása. A spermatogramm hagyományos fénymikroszkópos értékelése (szubjektivitása miatt) - különösen az egyik legfontosabbnak tűnő paraméter, a spermiummozgás vonatkozásában - igen jelentős eltéréseket mutat. Kétségen kívül ma már I-2 milliós számbeli eltérésnek a klasszikus oligozoospermiás kategóriában meghatározó jelentősége nincsen, viszont tudományos célú vizsgálatoknál (például egyes gyógyszerhatások megítélése) mégis szükséges a paraméterváltozások korrekt regisztrálása. Ezért a korábban alkalmazott Bürker kamrás majd az újabban széles körben elterjedt pontosabb Makler kamrás laboratóriumi spermavizsgálatokat, a világ nagyobb andrológiai ellátó egységeiben felváltotta az ún. automata spermiumanalizátorok használata, melyek nemcsak a spermiumszám, de a spermiummozgás, sőt a morfológia vonatkozásában is kizárják a szubjektív értékelést (l, 2).

Az elmúlt évtizedekben a regisztráló rendszerek számos vállfaja terjedt el, a legismertebbek (CELLSOFT-CASA CRYO RESOURGES LTD. - USA), SM-CMA Image Anal. System (STRÖMBERG MIKA MED. EQUIP - Németország), gyors és hathatós segítséget jelentenek az ejakulátum rutinvizsgálatában. Magunk részéről a közelmúltban a MES (Med. Electronic System - Israel) SQA II.B rendszerének hazai tesztelését végezhettük el.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatainkat a SOTE Urológiai Klinikájának Andrológiai Centrumában, a Szt. István Kórház Andrológiai Szakrendelésén és andrológiai magánrendelői körülmények között is végeztük, azzal a céllal, hogy a gép megbízhatóságáról és a vizsgálati időtartamról információkat nyerjünk. A tesztelésre kapott géppel együtt 30 vizsgálatot lehetővé tevő egyszerhasználatos kapillárist kaptunk, vizsgálatainkat normozoospermiás (5), oligozoospermiás (14), oligozoospermia maximális (4), necrozoospermiás (3), és fokozott viszkozitású nyákos (4), ejakulátummal rendelkező betegeken végeztük.

A vizsgálat menete: vizsgálatra kerülő ejakulátumot, az edény falának megfelelő szögű döntésével a kapillárisba felszívjuk, majd az erre a célra kifejlesztett törlő tamponnal a lapos kapilláris alsó és felső felszínét valamint nyitott végét szárazra töröljük. A már korábban bekapcsolt gép esetenkénti kalibrálása szükséges, ezt a gép önmaga végzi. Ennek megtörténte után a műanyag nyelű egyszerhasználatos kapillarist a gép vizsgálónyílásába helyezzük, és a mellékelt használati utasítás felhasználásával a gép (kijelzett 40 mp-es mérési idő után) nemcsak a klasszikus ejakulátum paramétereket: milliliterenkénti spermiumszám (TSC) spermium motilitás %-a (SM %) és normál morfológia %-ban való megadása (NM) méri, hanem az összes funkcionálisan ép felhasználható spermiumot. (TFSC)

 

Ötödik paraméterként a gép egy spermiummozgás definiálására alkalmas paramétert (SMl - sperm motilitási index) is megad. A gépről leolvasott digitális adatok egy előre megszerkesztett vizsgáló lapon rögzíthetők, mely leletként szolgál a beteg számára.

 

EREDMÉNYEK

l. A normozoospermiás és oligozoospermiás kategóriában a Bürker kamrában számlált és az analizátorban mért értékek eltérést nem mutattak. Spermiummozgás vonatkozásában mutatkozott ugyan kevés különbség, ez nyilvánvaló a klasszikus módszer szubjektivitásából adódhat, amint ezt ismételt analizátoros mérésekkel is bizonyítani lehetett. A spermium morfológiai kategóriában eltérés a gép és a hagyományos módszer között nem volt.

2. Nem volt ilyen kedvező a helyzet az oligozoospermia maximális kategóriában, (1/lt - 5 mill/ml). Itt ugyanis a gép kevés spermium esetén többszöri ismételt mérésnél is egy szerény átlagértéket mutatott. Megjegyezni kívánjuk hogy ebben a kategóriában - amely megváltoztathatatlansága esetén egyértelműen asszisztált reprodukciós irányt jelent - mindenképpen célszerű a látható spermiumok egyedenkénti részletes vizsgálata, mozgás és morfológiai szempontból is.

3. Necrozoospermia esetében a gép rendkívül érzékenyen jelzi a csökkent mozgásmennyiséget és intenzitást. 4. Nyákos ejakulátum esetében a vizsgálat technikai okok miatt nem volt kivitelezhető. A kapillárisba való felszívás rendkívül nehezített volt, a vizsgálatra elégtelen anyagmennyiség miatt, a gép mérhetetlenséget jelzett.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Az andrológia az utolsó két évtizedben óriásit fejlődött, amelyet az is bizonyít, hogy fő témáinak fiziológiás paramétereit objektíven mérhetővé, vizualizálhatóvá váltak. Itt akár az erectilis disfunctio áramlási paramétereinek, vagy corpus cavernosum erechlis szövetelemei mérhetőségének újszerűségére is gondolhatunk, de ide tartozik értelemszerűen a nemzőképességzavarok diagnosztikájának és terápiájának fejlődése is. Ez utóbbi diagnosztikus irányának fejlődését az automata spermium analizátorok alkalmazása is fémjelzi. Ezek közül az SQA II Sperm-Quality Analyzer hazai tesztelését végeztük el. A mérésekhez biztosított kapillárisok száma kevés beteg vizsgálatát tette lehetővé, így jelen közleményünkben csak előzetes eredményekről adhatunk számot.

A helyzetet megkönnyíti azonban az, hogy az alkalmazott rendszerrel 1992 óta több andrológiai munkacsoport dolgozott, és eredményeiket kongresszusokon ismertették, szaklapokban publikálták (3, 4, 5).

Előzetes vizsgálataink alapján azonban az egyértelműen megállapítható volt, hogy a legnagyobb andrológiai beteganyagot kitevő normozoospermiás és oligozoospermiás betegcsoportban a gép a klasszikus paramétereket nagy biztonsággal méri.

Ugyancsak felbecsülhetetlen előnynek számít az úgynevezett TFSC (Total Functional Sperm. Count.) megadása ami végső soron a megtermékenyítésben szóba jöhető, fellelhető összes funkcionálisan ép spermium számát adja meg, megteremtve ezzel a lehetőséget a vizsgálónak a megfelelő kezelési irány kiválasztására. Kétségen kívül kevés spermiumszám esetén (oligozoospermia maximális kategória) a gép átlag adatot ad csak, ebben a kategóriában azonban az ICSI indikációja miatt a spermiumok fénymikroszkóppal úgyis egyenként megvizsgálandóak. (Látóterenkénti 1-2 vagy 3-4 mozgó vagy álló spermium ma már nem jelenti a saját gyermek lehetőségének kizárását, de természetesen fokozottabb szakmai hozzáértést és odafigyelést igényel.) A nyákos ejakulátum kategóriában a gépet nem találtuk jól használhatónak, ezért amennyiben az ejakulátum makroszkópos vizsgálata gyulladásos vagy idiopathiás nyák jelenlétét mutatja ki, ma még mindenképpen fénymikroszkópos vizsgálat végzendő elsőként, a gép alkalmazása legfeljebb az eredményes mucolyticus terápia alkalmazása után jöhet szóba.

Különösen fontosnak tartjuk azt is - miután az ejakulátumvizsgálat az andrológia fejlődésével egyre inkább az andrológiai asszisztensnő feladatkörébe tolódik -, hogy a gép kezelése rendkívül egyszerű speciális szakértelmet nem igényel. A vizsgálathoz szükséges sztereotípiák (mint pl. a pohárszerű ejakulátumos edényből való kapilláris töltés), nagyon rövid idő alatt elsajátíthatók.

Lényegesnek tartjuk azt is, hogy a gép méreteit tekintve kicsi, súlyát tekintve könnyű, igen mobilis, kiegészítő berendezéseket, pl. monitor stb. nem igényel.

Kétségen kívül a fertilitási problémakörrel foglalkozó cikkek nyelvezetének átalakulása várható - ma már nemritkán olvasunk olyan közleményeket, ahol a TFSC vagy az SMI változása magyarázat nélkül, természetszerűen fordul elő -, az új mutatók ismerete és alkalmazása a jövőben szükségszerűvé válik majd (SQA NÓMENKLATURA). Összességében a rendkívül rövid vizsgálati időtartam (a gép mérési idejével együtt két percen belüli teljes leolvashatóság) a morfológiai és motilitási paraméterek nagy biztonságú korrekt mérése és végül a leglényegesebb új paraméter, a felhasználható funkcionálisan ép spermiumszám megadása miatt a szisztémát andrológiai centrumokban, szakrendeléseken és magánrendeléseken is jól alkalmazhatónak tartjuk majd. Objektív vizsgáló módszer kialakítása országszerte kívánatos lenne, így a rendszer széles körű elterjedése a gép és a hozzá szükséges egyszer használatos kapillárisok árfekvésének közeljövőben történő meghatározásától függhet.

 

IRODALOM

1. Bartoov B, et al. SMI a new parameter for human sperm eraluation. Fertil iteril 56.108.1992.

2. Johnston RC, Clarke GN, et al. Assessment of the Sperm Quality Analyzer. Fertil Steril 63.1995.

3. Mack S0, Wolf DP, et al. s. Quantitation of specific paramteres of motility in large numbers of human sperm by digital image processing. Biol of Reprod 38.270.1988.

4. Vantman D, Koukoulis G, et al. Computer-asisted semen analysis evaculation of method and asessment of the influence of sperm concentration on linear velocity determination. Fertil Steril 49.510.1988.

5. WHO Laborhandbuch zur Untersuchung des menschlichen Ejakulates und der spermien-Zervikalschleim Interaktion (3) Anhang XX Computer-Assistierte spermien-Analyse (cASA). Springer-Verlag 109.1992.

Levelezési cím

SOTE Urológiai Klinika Andrológiai Centrum

Prof. Dr. Papp György H-1082 Budapest,

Üllői út 78/b.

 

© Version 3.0 - Omikron Kft. All Rights Reserved. www.omikron-ltd.hu